Teikiama pagalba

Vaikų saugumu ugdymo įstaigose rūpinasi vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaikyti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Komisija nagrinėja nesėkmingo ugdymosi, ugdytinių nenoro ar baimės eiti į ugdymo įstaigą priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jos pareiga  analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti pedagogams. Komisijos nariai taip pat spręs įvairias pedagogų ir vaikų santykių problemas, patars tėvams.                       

Šiai komisijai keliama užduotis kurti ir palaikyti įstaigoje saugią ir sveiką aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius. O tai reiškia ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Kiekviena ugdymo įstaiga pasirenka jai aktualiausias, prioritetines tokios veiklos kryptis.  Vaiko gerovės komisija savo veikloje vadovaujasi šiais principais: individualizavimo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, vaiko interesų ir gerovės pirmumo, bendradarbiavimo, nediskriminavimo, konfidencialumo, skaidrumo nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

Vaiko gerovės komisijos sudaromos kiekvienoje ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje, vykdančioje pirminį profesinį mokymą. Komisijos nariais gali būti mokyklos vadovai, socialiniai pedagogai, psichologai, specialieji pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, klasių vadovai, mokytojai. Į komisijos sudėtį įtraukiami tėvai, vietos bendruomenės, seniūnijos atstovai.

Įstaigos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą rasite šiais adresais:

http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2011-04-12-V-579(3).doc

http://www.sppc.lt/dokumentai.

Jeigu nerimą kelia vaiko ugdymosi, elgesio problemos, kreipkitės į savo mokyklos vaiko gerovės komisijų specialistus bei pedagoginės psichologinės tarnybos specialistus. Jie visuomet pasirengę JUMS padėti.

Zarasų Švietimo centras Savanorių g. 1, Zarasai, LT-32110
tel.: (8 385) 51785 www.sczarasai.lt

el.p.: pedag.centras@zarasai.ltppt@zarasai.lt

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2014-2015 M. M.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2015-2016 M. M.

 

Logopedo pagalba

Ugdytinių, kurie lanko ugdymo įstaigą, kalbos ir komunikacijos sutrikimus įvertina mokykloje dirbantis logopedas. 

Jei logopedinio tyrimo duomenų nepakanka tiksliam kalbos ir komunikacijos sutrikimui nustatyti, logopedas gali prašyti vaiko tėvų (ar globėjų) atlikti papildomus medicininius tyrimus ar suderinęs su įstaigos, kurią lanko vaikas, vaiko gerovės komisija siųsti vaiką į pedagoginę psichologinę tarnybą nuodugniam specialistų įvertinimui.

Logopedas dirba individualiai ir su grupėmis. Konsultuoja grupių auklėtojas, vaikų tėvelius.

Logopedas Ingrida Bolisienė

Darbo laikas I-V 8.00-14.00

 bottom