Vaikų priėmimas

Vaikai į Zarasų „Lakštingalos" mokyklą priimami vadovaujantis 2018 m. gegužės 25 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu Nr. T-124 „Dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Vaikai į Zarasų „Lakštingalos" mokyklą priimami, tėvams (įtėviams, globėjams) pateikus prašymą, gydytojo pažymą ir sudarius sutartį su direktoriumi.

Priimant vaikus į Zarasų „Lakštingalos" mokyklą prioritetai teikiami:

neįgaliesiems vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, mokinių ir studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, vaikai, kuriems nustatytas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas teisės aktų nustatyta tvarka, šeimoms, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų, vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas arba tarnauja Lietuvos kariuomenėje.

 

Vaikai, turintys specialiuosius ugdymosi poreikius į bendrojo ugdymo grupes priimami pateikus pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimą;

Zarasų „Lakštingalos" mokykloje vaikų grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų kasmet iki rugsėjo 1 d. Ankstyvojo amžiaus grupes lanko 1 metų 7 mėnesių – 3 metų amžiaus vaikai. Minimalus vaikų skaičius lopšelio grupėse 10, maksimalus vaikų skaičius lopšelio grupėse – 15 vaikų. Zarasų „Lakštingalos" mokykloje veikia 9 ikimokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko veikia 3-5 metų amžiaus vaikai. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 15, maksimalus – 20 vaikų.


Asmens priėmimas ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu bei ugdymo sutartimi:

 

1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius ir vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas vienam iš tėvų (įtėvių, globėjui), antras segamas į asmens bylą;

 

2. Sutartyje nurodomos sutarties šalys, ugdymo programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminai, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

 

3. Sutartys sudaromos iki pirmos ugdymo dienos. Sutartis registruojama Zarasų „Lakštingalos" mokykloje.

 

Vaiko ugdomoji veikla prasideda nuo vaiko pirmos Zarasų „Lakštingalos" mokyklos lankymo dienos.

 bottom