Vaikų priėmimas

Vaikai į Zarasų „Lakštingalos" mokyklą priimami vadovaujantis rajono Savivaldybės tarybos patvirtinta Asmenų priėmimo į Zarasų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir Magučių ugdymo skyrių tvarka.

 

Vaikai į Zarasų „Lakštingalos" mokyklą priimami, tėvams (įtėviams, globėjams) pateikus prašymą, gydytojo pažymą ir sudarius sutartį su direktoriumi.

Priimant vaikus į Zarasų „Lakštingalos" mokyklą prioritetai teikiami neįgaliesiems vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, mokinių ir studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, socialiai remtinų šeimų vaikams, šeimoms, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų, vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas arba tarnauja Lietuvos kariuomenėje.

 

Vaikai, turintys specialiuosius ugdymosi poreikius į bendrojo ugdymo grupes priimami pateikus pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimą;

Zarasų „Lakštingalos" mokykloje vaikų grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų kasmet iki rugsėjo 1 d. Ankstyvojo amžiaus grupes lanko 1 metų 7 mėnesių – 3 metų amžiaus vaikai. Minimalus vaikų skaičius lopšelio grupėse 10, maksimalus vaikų skaičius lopšelio grupėse – 15 vaikų. Zarasų „Lakštingalos" mokykloje veikia 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko veikia 3-5 metų amžiaus vaikai. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 15, maksimalus – 20 vaikų.


Asmens priėmimas ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu bei ugdymo sutartimi:

 

1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius ir vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas vienam iš tėvų (įtėvių, globėjui), antras segamas į asmens bylą;

 

2. Sutartyje nurodomos sutarties šalys, ugdymo programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminai, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

 

3. Sutartys sudaromos iki pirmos ugdymo dienos. Sutartis registruojama Zarasų „Lakštingalos" mokykloje.

 

Vaiko ugdomoji veikla prasideda nuo vaiko pirmos Zarasų „Lakštingalos" mokyklos lankymo dienos.

 bottom