KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

logoZarasų „Lakštingalos“ mokykla  skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

 

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,76 – 8,55.

Darbo pobūdis: dalyvauti rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį bei metinį veiklos  planus; organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą; stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus; koordinuoti metodinių grupių veiklą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams; vadovauti Vaiko gerovės komisijai; organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą; organizuoti ir koordinuoti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių mokiniams; rengti mokyklos direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus; rengti statistinių duomenų ugdymo klausimais ataskaitas; savarankiškai vykdyti kitas mokyklos direktoriaus pavestas funkcijas. 

Reikalavimai:

  1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
  2. Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas.
  3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus).
  4. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas.
  5. Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
  6. Švietimo politikos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą išmanymas.
  7. Gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus mokyklos vidaus dokumentus.

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai teikiami iki birželio 23 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu. 

Numatoma konkurso data – 2020-07-10.

Darbo pradžia - 2020-09-01.

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt.

Išsamesnė informacija telefonu (8 616) 32923 arba el. p. direktore@zarasudarzelis.lt.

Direktorė Rasa Jurevičienė


Bir 10, 2020 | Kategorija: Renginiai

Apklausa

Ar pakanka informacijos apie įstaigos ugdymo organizavimą, ugdytinių saugumo užtikrinimą?

Peržiūrėti rezultatus

Loading ... Loading ...
bottom